Förkortad kronologi

Förkortad kronologi

Image 5Kvinnornas kamp, eller om vi så vill motståndet mot att se kvinnor som jämlika män, har varit hård och lång och pågår fortfarande. Några historiska data. Det tog fram till:

1846 – Innan ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tilläts att arbeta inom hantverk och handel. Tillståndet gällde alltså enbart änkor och frånskilda.

1874 – Innan gift kvinna fick rätt att förvalta sin enskilda egendom och fick råda över förtjänsten av eget arbete, detta reglerades genom äktenskapsförord.

1888 innan Sverige fick en kvinnlig läkare.

1901 – Innan kvinnor fick rätt till ledighet, dock utan lön, vid barnafödande.

1910 – Innan kvinnor fick rätt att inneha kommunala poster.

1918 – Innan Kvinnor fick bli lektorer/rektorer vid allmänna läroverk.

1923 – Innan kvinnor fick rätt till statlig tjänst, med undantag för tjänster som kunde kräva utövande av våld (militärtjänst, polis …), samt präst- och domartjänster.

1935 – Innan Kvinnor fick lika stor folkpension som män.

1937 – Innan likalön för kvinnliga och manliga folkskollärare infördes.

1939 – Innan trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning inte längre kunde användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst. Lagen undantar småföretag (mindre än tre anställda) och gäller endast om man haft sammanhängande anställning i minst två år. För män har aldrig något dylikt skäl till uppsägning funnits.

1945 – Lagen som beskrivs ovan, omarbetas och kommer att gälla alla arbetsgivare, dessutom sänks kravet på den anställdes arbetstid från två till ett år.

1946 – Innan rätten till lika lön för män och kvinnor inom alla statliga tjänster, utom präst- och militärtjänster tillkommer.

1947 – Innan Sveriges får sitt första kvinnliga statsråd, Karin Koch.

1958 – Innan kvinnor får rätt att bli präster. Enligt en s.k. samvetsklausul kan en biskop inte tvingas prästviga kvinnor, vilket var en stor anledning till att det tog fram till 1960 innan de första kvinnorna prästvigdes. Sverige fick samma år, 1960, sina första kvinnliga poliser.

1960 – Innan, lika lön för lika arbete för kvinnor och män infördes. I realiteten blev det inte så.

1979 – Innan lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen.

1980 – Innan en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet infördes.

1989 – Innan alla statliga yrken blev tillgängliga för kvinnor.

1997 – Innan Sverige fick sin första kvinnliga biskop, Christina Odenberg.

Sverige, som alltså anses som ett av världens mest jämställda länder, kanske det mest jämställda, har inte mer än knappa 25 års teoretisk erfarenhet av jämställdhet och än mindre av praktisk erfarenhet.