Jämställdhet, vad är det

Jämställdhet, vad är det

Image 2Sverige och svenskar brukar betraktas, inte minst av sig själva, som världens mest jämställda land/folk, men vad är jämställdhet? Jämställdhet handlar om de skillnader och likheter som möter till exempel män och kvinnor, men även de som har olika etnisk bakgrund, annan hudfärg eller sexuell läggning och inte minst, de som har ett handikapp ytterligare en grupp tillkommer, inte minst i Sverige, ålder. I många länder anses ålder vara en viktig faktor. Den med ålder och erfarenhet anses ha en betydande kunskap inom sitt specifika arbetsområde. Så icke i Sverige. Ett tydligt exempel på detta är den person, i fyrtioårsådern, som för ett par år sedan sökte en tjänst inom migrationsverket. Han hade alla kvalifikationer som man krävde, samt erfarenhet från aktuellt jobb, samt ytterligare några erfarenheter och kunskaper som kunde räknas honom till godo. Till sin förvåning kunde han konstatera att han, trots att han egentligen var övermeriterad, inte ens blev kallad till intervju. Vid en närmre undersökning visade det sig att ingen över trettio år, blivit kallad till intervju. 

Fundera på det en stund. Låt oss säga att du är trettioett år, något mer än två tredjedelar av din levnadstid har du levt som barn eller skolelev. Upp till sju års ålder var du att betrakta som barn. Sedan har du tillbringat minst nio år i skolan, om du även gått gymnasium, tillkommer fyra år och om du studerat på universitet ytterligare fyra till sex år. Detta gör att du, i sämsta fall är 26 år när du, välutbildad, ställer dig till arbetsmarknadens förfogande och att de, arbetsmarknaden, fyra till fem år senare anser dig förbrukad, passé. Detta är ett resursslöseri som inte ens borde vara möjligt, men som i Sverige och till och med inom statlig myndigheter är en realitet, skrämmande är ett milt ord för var vi hamnat.  

Jämställdhet innebär att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden, vilket betyder att kön, ålder, hudfärg, etnicitet, sexuell läggning, handikapp, politisk hemvist eller vad det nu kan vara som skiljer oss åt, inte skall spela någon roll. Sverige bekänner detta på papperet, men lever långt ifrån upp till det. I denna artikel kommer vi i första hand att diskutera jämställdhet mellan kvinnor och män.

Varför är inte jämställdhet mellan kvinnor och män självklar

Image 3

Missförstå inte rubriken, vad som avses är egentligen varför har vi inte jämställdhet. Det finns naturligtvis flera skäl, men två utmärker sig. Den historiska anledningen och som en följd av den, den patriarkaliska (som också är historisk)..

Redan i förhistorisk tid, när människan började bosätta sig mer eller mindre permanent på en plats, blev den naturliga uppdelningen så att männen gav sig iväg för att försöka skaffa föda till familjen, medan kvinnan stannade hemma för att ta hand om barnen. I stort sett samtliga civilisationer har följt den traditionen. I och med detta förfarande blev det männen som träffade och socialiserade med människor från andra byar eller samhällen. När boendet på en plats blev mer eller mindre permanent var det fortfarande männen som begav sig ut på jakt efter föda, medan kvinnorna förutom ansvaret för barnen också fick ansvaret för att odla de grödor som skulle bli ett starkt tillskott till familjens överlevnad. Detta innebar en större överlevnadsfrekvens för familjen, men också en större isolering för kvinnorna. De kunde, på grund av sin del av försörjningsansvaret, sällan lämna boplatsen, sällan eller aldrig interagera med personer utanför byn.

Det scenario som målats upp ovan, ledde också till ett första steg mot ojämlikhet. Skulle man på boplatsen eller i byn, diskutera hur man skulle förhålla sig mot andra, omkringboende eller de som tillfälligt befann sig i området, blev kvinnorna exkluderade, “de visste ju inget eller mycket litet, om förhållanden utanför hembyn”, de kunde inte skapa sig en uppfattning om vem som var att anse som vänlig och vem som innebar ett hot. De, kvinnorna, hade ju aldrig sett världen utanför hembyn. Att männens uppfattning i frågan kunde vara felaktig var troligtvis något som sällan diskuterades.

När religion, oavsett slag, kom på tal var det likadant, det här rörde sig ju om något mycket större än själva byn, faktiskt om hela världsalltet, i alla fall den delen man kände till, den, kunskapen om världen, kunde ju faktiskt vara mikroskopiskt liten. Hur som, kvinnorna befann sig. åtminstone från männens sida sett, långt ifrån att ha någon insikt eller kunskap om vad som borde gälla. Därmed bildades också vad vi i dag kallar patriarkatet, men som egentligen bara är en fortsättning av mannens dominans över kvinnan.

Patriarkat betyder “fadersvälde” och kommer från grekiskans (patriarkhēs). Definitionsmässigt är det ett samhällssystem där män har den primära makten och män har  de flesta ledande positioner inom politiska-, ekonomiska-, religiösa-, sociala-, eller finansiella institutioner.