Skadeeffekter

Skadeeffekter

Image 7

Den andra stora konsekvensen av att företag och samhälle inte ger full jämställdhet mellan kvinnor och män. Är att man därmed ger näring åt de män som hatar, näthatar, misshandlar och våldtar kvinnor.

Dessa,, svaga män, anser naturligtvis inte att de gör något fel. De fortsätter bara på den väg som företag och samhälle, enligt dem, redan pekat ut. “Kvinnor är mindre värda och skall därmed varken sticka ut eller ta plats”. Om de upplevs göra det skall de tillrättavisas. Ett av de mer aktuella exemplen på att trycka ned kvinnor är den amerikanska republikanska presidentkandidaten Donald Trump. I stället för att angripa en kvinnlig motståndares eller debattörs uttalande gör han det hela till att vara ett utslag av deras könstillhörighet.

Ireen Won Wachenfeldt, tidigare bland annat ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer, sade i ett TV-reportage bland annat att “män är som djur”, ett uttalande som egentligen var ett citat från, Valerie Solanas och som senare ledde till att Ireen Won Wachenfeldt fick avgå som ordförande för “kvinnojourerna”.

Utan att veta vad hon egentligen avsåg med sitt uttalande, eller vad bakgrunden till uttalandet var, kan jag bara konstatera att visst har hon och rätt, män är som djur och det samma gäller kvinnor, de är som djur. För båda könen gäller, vi inte bara är som djur, rent biologiskt är vi djur.

Sedan är det ju förfärande att vi människor, som anser oss vara det enda djuret med logik och tankeförmåga, inte har lyckats att mentalt inse att det inte är någon större skillnad på människor oavsett vilket, kön, vilken hudfärg, vilken sexuell läggning eller religion vi har. Visst, vi kan komma från olika kulturer, men om kulturerna enas om att jämlikhet råder mellan alla människor, att alla har samma värde, kan vi förenas i att se vad övrigt har våra olika kulturer lärt oss och på så sätt föra mänskligheten framåt. Allt annat är ett tillbakasteg från det försprång vi haft framför andra djurarter.

Image 8Författaren till artikeln har aldrig sett sig själv som feminist, detta då han tycker att ordet i sig självt tar en ställning för ett av de två könen. Han har dock alltid ansett att alla människor har lika värde. Vi skulle, än så länge rent hypotetisk, kunna exkludera det ena könet, men på vilket sätt skulle mänskligheten i stort tjäna på det. Vi har fler kön än ett, vi har även de som, sexuellt föredrar det egna könet eller båda. Om vi inte kan acceptera det, utan i stället låter könstillhörighet och könsdrift styra mänsklighetens utveckling, då har vi sannerligen inte kommit längre än någon annan djurart. Vi bör i stället för att exkludera, kombinera den kunskap och livserfarenhet som finns inom de olika grupperna för att föra mänskligheten framåt, till en värld där vi lever jämlikt och i samförstånd.